Chinese Swear English Translation
Wo xi wang ni man man si, dan kuai dian xia di yu! I wish you a slow death, but a quick ride to hell!
Zhu tou Pig head
Qin wode pigu Kiss my ass
Gan ni niang Motherfucker
Gou shi Dog shit
Shi Shit
Ni shi bai chi You are an idiot
Ni shi hun dan You are a rotten egg
Ni shi sha gua You are a fool
Si lang gou Dead man doggie
Tong xing lian Gay
Cao ni ma Fuck your mother
Cao! Fuck!
Ta ma de! Oh Shit!
Wo cao (I) fuck
Shen jing bing Lunatic
Sha gua Retard (lit. stupid melon)
Chun zi Moron
Wang ba dan Bastard
Chou wang ba dan Lousy bastard
Ji nv Whore
Mai bi Buy pussy
Cao ni zu zong shi ba dai Fuck the 18 generations of your ancestors
Ha bang Suck one’s dick
Ha wo deh bang Suck my dick
Tian yin Eat pussy
Gan ni ba Fuck your dad
Gan ni lao shi Fuck your teacher (for not teaching you)
Chi shi! Go eat shit! (Equivalent to “Fuck off!”)
Diao Dick, cock
Ji ba Dick, cock
Nee yin Vagina (polite)
Ji bai Pussy (bad insult to a man)
Bo ba Huge tits
Too zai zi Son of a rabbit
Yangwei Impotent
Da diao Big dick
Yin yang ren Hermaphrodite
Lao mao Pimp
Pi tiao ke Trick (prostitute’s client)
Gao wan Testicles
Chou ba guai Ugly as hell
Gan tsao To fuck
Zi wei Masturbate
Yang gui zi Foreign devil
Cao ni ma! Fuck your mother!
Fang pi To fart (lit. to let your ass go)
Langun Dick (lit. man root)
Ni meiyou langun You have no dick!
Ni juede wo hen ben ma? Do you think I’m an idiot?
Ni shi pian zi! You are a cheat!
Ni xin tai hei le! Your heart is black!
Yanse lang Male whore (lit. colored wolf)
Se mi mi de ren Lecherous
Si san ba Bitch
Ni male ge bi Your mother’s a cunt
Chou san ba Bitch
Hu li jing Bitch (a flirtatious woman)
Shabi Dumb cunt (used like motherfucker)
Da Shabi Big dumb cunt
Cho yade Smelly slave wench
Cho ji bai Smelly cunt
Da shou qiang Masturbate
Wo cao ni ba bei zi zu zong Fuck eight generations of your ancestors
Tzau ni Daye Fuck your uncle
Ni ya lian zhang de gen lan bi shi de You have a face like a rotting cunt
Gun dan Fuck off
Pi hua Bullshit
Chi shi Eat shit
Chi wo de shi Eat my shit
Chee jiao Eat my dick (lit: eat banana)
Gan ni lao ma pi gu Fuck your mother’s ass
Qu di yu Go to hell!
Wo cao ni ye ye de sao pi yan Fuck your grandfather’s piss stinking arsehole
Cao ni de xing Fuck your family name
Ni you piao liang de lv mao zi Your wife is cheating on you (lit. you have a pretty green hat) [Strong insult in China]
Wa Cao(ch-ao)! Holy fuck!
Ni shi wo de biao zv You are my bitch
Cao ni gege Fuck your older brother
Cao ni didi Fuck your younger brother
Nide muchin shr ega da wukwei Your mother is a big turtle