Zulu Swearing English Translation
Ugogo wakho isfebe Your grandmother is a bitch
Masende kababa wakho Your father’s balls
Msuno kanyoku Your mother’s cunt
Stabane Faggot
Malebe Cunt lips
Masende Balls
Ngquza Asshole
Golo Cunt
Msunu kanyoko Your mother’s cunt
Bhebha Fuck
Sifebe Whore
Ingquza yakho inuka njengo fishi Your pussy smells like fish
Tsa mor kaka Go eat shit
Amabele Tits
Uyahlanya yini? You are mad?
Uthanda amasende amakhule You love big testicles
Uthanda ipipi elikhulu You love big dick
Ngithanda amasende amakhulu I love big testicles
Ngithanda Ipipi elikhulu I love big dick
Ngizokushaya wena I will hit you
Uyahlanya You are mad
Golo eilmanzi Wet pussy
Manzi egolo Pussy juices
Malebe Cunt Lips
Msunu Kanyoko Your mother’s cunt
Mdidi Asshole
Sihlama Left-over shit
Masende Testicles
Ngquza enukayo Smelly pussy